حاشیه،نویسی
نوشته‌های من

حاشیه‌نویسی کتاب‌ها

می‌خواهم اعترافی کنم. از خیلی وقت که دیگر حتی زمانش را نمی‌توانم به یاد بیاورم، هر کتابی را که می‎‌خرم، از زمانی که درش را

ادامه مطلب »