داستان-های-صامت
داستان‌ها

داستان بدون حرف

ظهر که در خانه هیچ‌کاری نمی‌کردم و فقط دور اتاق را می‌پیمودم، از فرشته‌های الهام، یک ایده داستانی به ذهن من رسید. عنوان داستان« دختری

ادامه مطلب »