ستاره بهزادی هستم. بیشتر وقتم صرف خواندن و نوشتن می شود. سعی می کنم زندگی و روحیات انسان ها را درک بکنم و از دل آنها شخصیت ها جدیدی را به دنیا بیاورم. اینجا حاصل درونیات و جهان بینی های من است.